خدمات اجرا و مدیریت پروژه

گروه اوج سازان در حوزه مدیریت پروژه همواره خدمات خود را بر مبنای حوزه های مدیریت پروژه استاندارد PMBOK ارائه می دهد. ارائه چنین خدماتی در قالب قراردادهای پیمانکاری و یا مدیریت پیمان صورت می گیرد و انواع پروژه های ساختمانی، صنعتی  و ویلا را شامل می شود. حجم خدمات ارائه شده متناسب با ابعاد پروژه خواهد بود و در کلیه پروژه های با ابعاد کوچک، متوسط و بزرگ اصول مدیریت پروژه رعایت می شود. این گروه قابلیت ورود به انواع پروژه تحت عناوین پیمانکار عمومی، پیمانکار جزء، مدیر پیمان و مدیر طرح (عامل چهارم) را دارد.  از جمله خدمات این گروه می توان به بخش های ذیل اشاره نمود:

1-مدیریت محدوده پروژه

از جمله مهمترین اطلاعات مرتبط با طرح، کشف و مستندسازی لیستی از جزئیات قابل تحویل یا ویژگیهایی است که در اجرای طرح دخیل می باشند. به عبارت دیگر این گروه جهت مدیریت محدوده طرح یا پروژه به تعریف اهداف و تعیین کلیه اطلاعات ضروری طرح می پردازد. نتیجه این کار منجر به تعیین منابع مورد نیاز می‌شود که در نتیجه آن کارفرما و مدیران با توجه به شناخت محدوه طرح در تصمیم گیری  ها عملکرد بهتری خواهند داشت.

 

 

 

2-مدیریت زمان پروژه

 

بر اساس تعیین منابع در فرایند مدیریت محدوده پروژه، ساختار شکست کار تولید شده و کارشناسان  این گروه روابط بین فعالیت ها را تعریف کرده و زمان اجرایی هرفعالیت را متناسب با حجم کار تعیین می کنند. پس از تکمیل زمانبندی اولیه، بر اساس نظر کارفرما و مدیران قابلیت در نظر گرفتن زمان به منظور تمهیدات خاص، انتقال زمان اجرایی فعالیت ها به بازه زمانی خاص و یا فشرده کردن زمان فعالیت ها به منظور تحقق اتمام پروژه در تاریخ معین را می‌توان در برنامه اعمال نمود و برنامه زمانی نهایی را بدست آورد. در حین اجرا قابلیت رصد فرایند اجرایی و پشتیبانی و مقایسه آن با برنامه زمانی اصلی و تعیین میزان انحراف وجود دارد که بر همین اساس گزارش های دوره ای توسط این گروه تهیه و ارائه خواهد شد تا به عنوان یک «سیستم پشتیبان تصمیم  برای ارکان طرح یا پروژه عمل نماید.

 

 

 

3-مدیریت هزینه پروژه

 

بر اساس منابع تعیین شده، برآورد هزینه انجام و پس از توزیع هزینه ها در برنامه زمانی، جریان مالی طرح بدست آمده و در نهایت برنامه تامین مالی طرح یا پروژه توسط این گروه تعیین می گردد. در این راستا کارفرما با علم به میزان تامین سرمایه مورد نیاز در بازه‌های مختلف زمانی  می بایست مانع از تاخیر فرایند اجرایی گردد. انجام برآورد هزینه مذکور بر اساس دو روش (ارائه بر اساس استانداردهای روز مربوط به طرح از قبیل فهارس آحاد بها و یا قیمت های روز بازار) خواهد بود. تفکیک دسته بندی منابع و پیش بینی نوسان بازار توسط این گروه نقش بسزایی در جلوگیری از بروز افزایش قیمت را خواهد داشت. بر همین اساس گزارش موردی ارائه گردیده تا در صورت صلاحدید کارفرما  برخی از منابع کلیدی طرح یا پروژه را پیش از موعد تهیه نماید.

 

 

 

4-مدیریت کیفیت پروژه

 

چک لیست های اجرایی به منظور بررسی هر فعالیت  بر حسب نیاز کارفرما با جزئیات بالا و یا به صورت کلی تهیه و در اختیار تیم اجرایی قرار می گیرند تا در نهایت به صورت دفترچه قابل ارائه به بهره بردار باشد. چک لیست های مذکور قابلیت اعمال در اسناد مالی مجری را دارد تا در صورت عدم رعایت حداقل های قراردادی حقوق کارفرما حفظ گردد.

 

 

 

5-مدیریت ارتباطات پروژه

 

ارتباطات بین ارکان پروژه، کلیه ذینفعان و پیمانکاران معین و گردش گزارش ها، اسناد و مکاتبات بین کلیه افراد مشخص خواهد شد. متناسب با زمانبندی طرح برای ارتباطات طرح نیز زمان تعیین شده و پیش از سر رسید موعد به ارکان پروژه یادآوری خواهد شد. فعالیت های افراد در هر بازه زمانی مشخص و به صورت برنامه در اختیار ایشان قرار خواهد گرفت که در نهایت قابلیت پیگیری و مشخص شدن گلوگاه های فرایند ها را خواهد داشت.

 

 

 

6-مدیریت منابع انسانی پروژه

 

فعالیت های افراد و میزان وظایف کاری واحد ها مشخص شده و به صورت برنامه زمانی به هر فرد یا واحد ها ارائه می شود.  با مقایسه برنامه و میزان کار انجام شده، راندمان هر فرد یا گروه مشخص شده و  قابلیت اعمال سیستم بهبود به صورت موثر وجود خواهد داشت.

 

 

 

7-مدیریت ریسک های  پروژه

 

کارشناسان این گروه در ابتدای طرح یا پروژه، کلیه مستندات و قراردادها  را مطالعه و ریسک های طرح یا پروژه را استخراج خواهند نمود. طبق محدوده شناسایی شده، برنامه مدیریت ریسک بر اساس شرایط کارفرما تهیه و ارائه می‌گردد. برنامه پاسخگویی به ریسک ها در جلسات کارشناسی تعیین و از طرف کارفرما ابلاغ خواهد شد. روش تعیین ریسک و پاسخگویی به صورت مستمر پیگیری خواهد شد.

 

 

 

8-مدیریت پشتیبانی و تدارکات پروژه

 

متناسب با مباحث مدیریت زمان و هزینه طرح یا پروژه، برنامه تدارکات و پشتیبانی توسط این گروه تهیه خواهد شد و فاصله زمانی مناسب جهت تعیین تکلیف و یا شروع فرایند برگزاری مناقصات در این برنامه منظور می شود تا تاخیری از جانب تامین و یا انتخاب مجری به فرایند اجرای طرح تحمیل نشود.

 

 

 

9-مدیریت یکپارچکی پروژه

 

بر اساس مدیریت ارتباطات پروژه و مدیریت محدوده پروژه، کلیه روابط بین فعالیت ها، واحدها و افراد درگیر در پروژه مشخص خواهد شد. بر همین اساس برای هر فعالیت یک مسئول و متعاقباً یک پاسخگو جهت انجام صحیح فعالیت ها مشخص می شود که در برنامه اختصاصی به ایشان ارائه خواهد شد. بر این اساس بالاترین سطح یکپارچگی طرح یا پروژه ایجاد و حفظ خواهد شد و هر فرد نسبت به نقش و مسئولیت خود در هر مرحله از اجرای طرح یا پروژه آگاه است.